Shop & Win – reglement

REGLEMENT SHOP & WIN

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de winactie ‘Shop & Win”, georganiseerd door 9240.be en Unizo Zele in samenwerking met het gemeentebestuur van Zele

Art. 1.  De actieperiode loopt van maandag 18 mei tot en met zondag 04 oktober 2020.

Art. 2.  In alle deelnemende zaken ontvangen klanten, gedurende de in art. 1 vermelde periode, een invulformulier.  Dit formulier dient, na ingevuld te zijn, in de daartoe bestemde urne van de handelaar waar het werd ontvangen gedropt te worden.

Er is geen minimum- of maximumbedrag van toepassing. De klant ontvangt 1 formulier per aankoop (zolang de voorraad strekt).

Art. 3.  Het prijzengeld van de shop-en winactie is 40.000,00 EUR:

 • a. Dit wordt, behoudens de in het in de artikelen 11 en artikel 12 vermelde gevallen, als volgt verdeeld:
  • i. 10 tussentijdse trekkingen van telkens 3.000,00 EUR;
  • ii. 1 supertrekking van 10.000,00 EUR.  Dit bedrag kan vermeerderd worden met het getrokken, niet opgehaald prijsgeld, bedoeld in art.3, a°, i.
 • b. Voor de tussentijdse trekkingen worden de urnes afgesloten op  31 mei, 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus, 23 augustus, 6 september, 20 september en 5 oktober.
  • .Telkens worden er 30 winnaars getrokken die voor 100,00 EUR waardebonnen winnen, als volgt verdeeld:
   • 50,00 EUR: Mode;
   • 30,00 EUR: Unizo9240;
   • 20,00 EUR: Horeca.
  • De waardebonnen Mode en Unizo9240 zijn een maand geldig, beginnend de tweede maandag volgend op het afsluiten van de urnes (dus respectievelijk tot en met 7 juli, 21 juli, 4 augustus, 18 augustus, 1 september, 15 september, 29 september,13 oktober, 27 oktober en 10 november).
  • De waardebonnen Horeca hebben dezelfde geldigheidsduur.  Voor de waardebonnen Horeca gewonnen voor het verstrijken van de lockdownperiode voor deze sector geldt een specifieke regeling:  Voor deze waardebonnen wordt de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode verplaatst naar de datum waarop de lockdown voor alle horeca wordt stopgezet.   De bonnen Zele worden uitbetaald door de middenstandsverenigingen 9240.be en Unizo Zele en kunnen enkel besteed worden bij handelaars die lid zijn van deze verenigingen   Deze zijn raadpleegbaar op de website 9240.be.
  • De bonnen mode en horeca worden uitbetaald door het gemeentebestuur.
  • Als criterium om te bepalen of een winkel tot de categorie mode behoort wordt uitgegaan van de kwalificatie ervan op de website 9240.be: enkel de winkels gekwalificeerd onder de rubrieken Mode-kleding en Mode-Accessoires kunnen een Modebon terugbetalen.
 • c.Het aanvangsbedrag van de supertrekking is 10.000,00 EUR.
  • Het prijzengeld van dit aanvangsbedrag kan enkel besteed worden bij leden van 9240.be en Unizo Zele.  Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:
   • Hoofdprijs van 2.000,00 EUR, op één, nog nader te bepalen dag, te besteden bij minstens tien leden-handelaars van 9240.be en/of Unizo Zele.  De winnaar van deze prijs zal, tijdens het besteden van zijn prijs, gevolgd worden door een filmploeg.
    • 40 prijzen van 200,00 EUR, uitbetaald in waardebonnen, te besteden bij leden van 9240.be en Unizo Zele.
    • Voor de supertrekking worden de prijzen uit alle deelnemingsformulieren getrokken.
  • Deze prijzen zijn niet inwisselbaar voor baar geld.

Art. 4. Het aantal deelnemingsformulieren per deelnemer is onbeperkt.

Art. 5. Door de loutere deelname geven de winnaars 9240.be, Unizo Zele en het gemeentebestuur van Zele de toestemming om een foto en een beeldreportage van hen te nemen en die foto, beeldreportage of persoonsgegevens op gelijk welke drager of sociaal medium te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Art. 6.  Dit reglement wordt, in de handelsruimte van elke deelnemende winkelier, op een goed zichtbare plaats uitgehangen.  Ook wordt het kenbaar gemaakt op de websites 9240.be, 9240winkelhier en 9240winkelhiert.  Met uitzondering van het reglement en de bekendmaking van de winnaars wordt er over de Shop & Winactie be geen verdere informatie uitgewisseld.  Elke vraag dienaangaand zal dan ook onbeantwoord blijven.

Art. 7. Door de loutere deelname aan deze actie erkent zowel de deelnemende winkelier als de deelnemende klant kennis genomen te hebben van dit reglement en onderschrijft hij het zonder enig voorbehoud.

Art. 8.  In geen enkel geval kunnen de organisatoren door een derde aansprakelijk gesteld worden voor het niet of verkeerdelijk toepassen van dit reglement.  9240.be, Unizo Zele en het Gemeentebestuur van Zele kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie.  9240.be en Unizo Zele en het Gemeentebestuur van Zele zijn niet aansprakelijk voor enige gebreken aan de prijzen en/of enige schade aan een prijs.

Art. 9.  Het is de deelnemende handelaars toegestaan om een eigen verkoopactie aan de Shop & Winactie te koppelen.  9240.be, Unizo Zele en het Gemeentebestuur van Zele benadrukken dat deze acties ondergeschikt zijn aan de Shop & Winactie van 9240.be en Unizo Zele.  9240.be, Unizo Zele en het Gemeentebestuur van Zele zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor dergelijke acties en wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid hiervoor af.

Art. 10. Als de Shop & Winactie wegens overmacht en/of een pandemie (gedeeltelijk) moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen omwille van die reden vernietigd of gewijzigd dienen te worden, dan is de organisator, in geen enkel geval, enige schadevergoeding verschuldigd.

Art. 11. De Shop & Winactie wordt ingericht onder voorbehoud van de toestemming voor het voeren van promotieacties door de hogere overheid.  Als er prijzen omwille van die reden vernietigd of gewijzigd dienen te worden, dan is de organisator, in geen enkel geval, enige schadevergoeding verschuldigd.