Laden..

Shop & Win – Reglement

 

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de winactie ‘Shop & Win”, georganiseerd door 9240.be en Unizo Zele

Art. 1.  De actieperiode loopt van zondag 09 december tot en met zondag 31 december 2019.

Art. 2.  In alle deelnemende zaken ontvangen klanten, gedurende de in art. 1 vermelde periode, een invulformulier.  Dit formulier dient, na ingevuld te zijn, in de daartoe bestemde urne van de handelaar waar het werd ontvangen gedropt te worden.

Er is geen minimum- of maximumbedrag van toepassing. De klant ontvangt 1 formulier per aankoop (zolang de voorraad strekt).

Art. 3.  De prijzen worden als volgt verdeeld:

  1. Eerste prijs: 1.250,00 EUR, te besteden op de Zeelse Kom’iesendag, op 14 maart 2020, bij minstens tien verschillende handelaars.  De winnaar van deze prijs zal tijdens het besteden van zijn prijs gevolgd worden door een filmploeg.
  2. Verschillende waardebonnen van 25,00 EUR, geschonken door deelnemende handelaars.
  3. Vier waardebonnen van 25,00 EUR in het kader van de like, share- en winactie via de facebookpagina van 9240.be.

Deze prijzen zijn niet inwisselbaar voor baar geld.

Art. 4. Het aantal deelnemingsformulieren per deelnemer is onbeperkt

Art. 5. Uit alle deelnemingsformulieren worden de in art. 3 vermelde prijzen getrokken.  De bekendmaking van de datum van deze trekking zal gebeuren via de website van 9240.be.  Deze trekking zal op een getrapte manier gebeuren: In eerst instantie wordt per winkelier een deelnemingsformulier getrokken.  Al de op deze wijze getrokken formulieren worden op hun beurt in een aparte urne gestopt.  Uit deze urne worden uiteindelijk de winnaars van de prijzen getrokken, met die beperking dat de verschillende winnaars niet op hetzelfde adres mogen zijn gedomicilieerd en deze in verschillende handelszaken hun deelnemingsformulier moeten hebben gebust.  De winnaars van de in art. 3, c vermelde prijzen worden op 26 december bekendgemaakt via onze facebookpagina.

Art. 6. De gegevens vermeld op de binnengekomen deelnemingsformulieren worden verwerkt in een bestand.  Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in dit bestand in te kijken, alsook kosteloos aanvulling, schrapping of verbetering te vragen.  Deze gegevens kunnen door 9240.be en  Unizo Zele gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Art. 7. Door de loutere deelname geven de winnaars 9240.be en Unizo Zele de toestemming om een foto en een beeldreportage van hen te nemen en die foto, beeldreportage of persoonsgegevens op gelijk welke drager of sociaal medium te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Art. 8.  Dit reglement wordt, in de handelsruimte van elke deelnemende winkelier, op een goed zichtbare plaats uitgehangen.  Ook wordt het kenbaar gemaakt op de website 9240.be.  Met uitzondering van het reglement en de bekendmaking van de winnaars wordt er over de Shop & Winactie be geen verdere informatie uitgewisseld.  Elke vraag dienaangaand zal dan ook onbeantwoord blijven.

Art. 9. Door de loutere deelname aan deze actie erkent zowel de deelnemende winkelier als de deelnemende klant kennis genomen te hebben van dit reglement en onderschrijft hij het zonder enig voorbehoud.

Art. 10.  In geen enkel geval kunnen de organisatoren door een derde aansprakelijk gesteld worden voor het niet of verkeerdelijk toepassen van dit reglement.  9240.be en Unizo kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie.  9240.be en Unizo Zele is niet aansprakelijk voor enige gebreken aan de prijzen en/of enige schade aan een prijs.

Art. 11.  Het is de deelnemende handelaars toegestaan om een eigen verkoopsactie aan de Shop & Winactie te koppelen.  9240.be en Unizo Zele benadrukken dat deze acties ondergeschikt zijn aan de Shop & Winactie van 9240.be en Unizo Zele.  9240.be en Unizo Zele zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor dergelijke acties en wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid hiervoor af.

Art. 12. Als de Shop & Winactie en/of de Zeelse Kom’iesendag wegens overmacht moet(en) worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen omwille van die reden vernietigd of gewijzigd dienen te worden, dan is de organisator, in geen enkel geval, enige schadevergoeding verschuldigd.